Čiste rešitve za vaše podjetje
I. IZOBRAŽEVANJA (ZA PODJETJA, DOBAVITELJE)

Trajnostno ravnanje terja znanje in informacije. Mi združujemo oboje, zato vam nudimo izobraževanje in ozaveščanje deležnikov v procesih.

IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH O PRAKTIČNIH VIDIKIH TRAJNOSTNEGA RAZVOJA IN IMPLEMENTACIJE TRAJNOSTNOSTI (ESG)


Vpeljava trajnostnosti v poslovanje in delovanje podjetja je učinkovita, ko zaposleni in nasploh deležniki v procesih razumejo razloge ter vsebino. Trajnostno poslovanje je za vsako podjetje edinstveno, zato se ga mora prav vsako podjetje lotiti premišljeno.

Postanite trajnostni. Pomagali vam bomo.

Za podjetja vseh velikosti in industrij izvajamo izobraževanja, na katerih zaposlenim ali posameznim oddelkom prikažemo praktične informacije o zahtevah, regulativnih okvirjih, standardih na področju trajnostnosti.

Tovrstna izobraževanja so predpogoj za kakovostno implementacijo in nadaljnji razvoj trajnostnega poslovanja, ki izvira iz internih vzgibov družbe in ne od zunaj.

IZOBRAŽEVANJE V VERIGI VREDNOSTI


Z izobraževanji za vaše dobavitelje, boste aktivno pristopili k učinkovitem zmanjševanju emisij in drugih okolijskih vplivov znotraj vaše vrednostne verige ter nasploh h krepitvi načel trajnostnega razvoja.

Z vami in za vas oblikujemo optimalen program, s ciljem ozaveščanja in krepitve sodelovanja v skupnem doseganju ciljev celotne vrednostne verige.

Želite ponudbo - kontaktirajte nas!

II. IZRAČUNAJTE SVOJ OGLJIČNI ODTIS

Za obvladovanje tveganj, povezanih s podnebnimi spremembami in oblikovanje ciljev in ukrepov za trajnostno poslovanje, je treba najprej izračunati in razumeti emisije, povezane z lastnim delovanjem.


Za vas izvajamo izračune ogljičnega odtisa podjetij, produktov in dogodkov.

Glede na vaše potrebe in namen, vam lahko izdelamo:
- osnovni izračun,
- podrobni izračun, ki podrobno upošteva emisije podjetja ali dogodka in omogoča verifikacijo s strani neodvisne organizacije.

Ste v dilemi, kaj potrebujete? V kakšni obliki? Skladno s katerimi standardi in ali je potrebna verifikacija?

Z veseljem vam pomagamo do odgovorov ter vam pripravimo prilagojeno ponudbo - kontaktirajte nas.

III. PRIDOBITE ANALIZO ŽIVLJENJSKEGA CIKLA (LCA - LIFE CYCLE ASSESSMENT) VAŠEGA IZDELKA

LCA-analiza prikazuje vplive podjetja, produkta ali dogodka na okolje v vseh fazah njegovega življenjskega cikla. V analizo so vključene vse vrste vplivov na okolje, kot so raba virov, vode in energije, emisije CO2 in druge emisije nevarnih snovi.

Ocenite vpliv izdelkov in storitev na okolje v celotnem življenjskem ciklu.

LCA-analiza je osnova za:
- primerjavo izdelkov, procesov ali storitev – obvladovanje podatkov,
- izboljšanje učinkov izdelka,
- sprejemanje odločitev za optimizacijo svoje vrednostne verige,
- certificiranje izdelkov (EPD idr.),
- promoviranje okolju prijaznejših izdelkov in materialov,
- smernice za industrijo, odločevalce, itd.,
- primerjave in strategije v fazi zaključka življenjskega cikla izdelkov in materialov,
- izpolnjevanje zahtev dobaviteljev, kupcev in drugih deležnikov,
- izpolnjevanje zahtev in poročanj o embalaži,
- razpisne dokumentacije,
- trajnostno poročanje,
- optimizacijo procesov.

Kako se lotiti LCA analize?
- Poiščemo razloge »ZAKAJ« ter bistvo »KAJ«,
- skupaj opredelimo obseg in cilje LCA,
- pomagamo vam z zbiranjem podatkov,
- izdelamo analizo.

Pomagamo vam pridobiti vavčer za sofinanciranje stroškov izdelave LCA analize.

Želite ponudbo - kontaktirajte nas!

IV. PRIDOBITE PREGLED RABE ENERGIJE

S pregledom obstoječega stanja glede rabe energije in vode pridobite podatke o možnih ukrepih za zmanjševanje rabe in učinkovitejšo rabo energije (organizacijski ali investicijski ukrepi) in si zmanjšate stroške.

Za vas lahko naredimo pregled:
- rabe energije stavb, skupine stavb,
- rabe energije procesa,
- rabe energije transporta (prevoz oseb, transport blaga),
- razširjen energetski pregled, izveden skladno z veljavnimi predpisi, za katerega vam pomagamo tudi pridobiti nepovratna sredstva za sofinanciranje njegove izdelave.


Želite ponudbo - kontaktirajte nas!

V. PRIDOBITE ANALIZO OPTIMIZACIJE PROIZVODNIH PROCESOV

Analiza stanja in potreb proizvodnih procesov je osnova za optimizacijo rabe energije in za zmanjševanje ogljičnega odtisa samih procesov.

Za vas lahko izdelamo analizo optimizacije proizvodnih procesov, ki vam omogoča zmanjševanje rabe energije in ogljičnega odtisa teh procesov.


Želite ponudbo - kontaktirajte nas!

VI. IZRAVNAJTE SVOJ OGLJIČNI ODTIS

Podprite ali certificirajte projekte zmanjševanja in odstranjevanja emisij toplogrednih plinov (TPG) znotraj svoje dobavne verige in izven (globalno).

Kupite visoko kakovostne ogljične dobropise (carbon credits) in s tem aktivno pristopite k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. 

Želite ponudbo - kontaktirajte nas!

VII. PRIDOBITE OCENO DRUŽBENO SOCIALNIH VPLIVOV (social impact assessment)

Poročilo o oceni družbenega vpliva je dokument, ki ocenjuje potencialne ali dejanske družbene vplive dejavnosti podjetja, njegovih storitev in produktov. Namen poročila je ugotoviti in analizirati možne pozitivne in negativne vplive ter predlagati ukrepe in cilje, povezane z družbeni in socialnimi vprašanji.

Analiza vplivov ter izbrani kazalniki temeljijo na različnih standardih in smernicah, povezanih s trajnostnim razvojem podjetij in njihovo družbeno odgovornostjo, med drugim na standardih trajnostnega poročanja GRI (Global Reporting Initiative), smernicah družbene odgovornosti ISO 26000 in trajnostnih računovodskih standardih SASB (Sustainability Accounting Standards Board).

Za koga je pridobitev ocene družbeno-socialnih (SIA) vplivov primerna? Storitev je koristna tako za zagonska podjetja, kot tudi za potencialne investitorje.


Želite ponudbo - kontaktirajte nas!

VIII. POROČANJE O TRAJNOSTNOSTI, DIREKTIVA CSRD IN STROKOVNE PODLAGE ZA IMPLEMENTACIJO ZAHTEV

Direktiva 2022/2464 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 537/2014, Direktive 2004/109/ES, Direktive 2006/43/ES in Direktive 2013/34/EU glede poročanja podjetij o trajnostnosti (krajše CSRD direktiva) spada v sklop ukrepov in aktivnosti EU za uresničitev Evropskega zelenega dogovora. Direktiva se nanaša na nefinančno poročanje oz. poročanje o trajnostnosti družb oz. podjetij.

Pri poročanju bodo zavezanci uporabljali The European Sustainability Reporting Standards (krajše ESRS) standarde poročanja. 

Kdaj bodo podjetja primorana poročati o trajnosti?
- Poročanje leta 2025 o poslovnem letu 2024 za podjetja, za katera že velja direktiva o nefinančnem poročanju.
- Poročanje leta 2026 o poslovnem letu 2025 za velika podjetja, za katera trenutno ne velja direktiva o nefinančnem poročanju.
- Poročanje leta 2027 o poslovnem letu 2026 za MSP, ki kotirajo na borzi, z izjemo mikropodjetij, ter za male in nekompleksne kreditne institucije ter lastne zavarovalnice.
- Poročanje leta 2029 o poslovnem letu 2028 za podjetja iz tretjih držav, ki več kot 150 milijonov EUR čistega prihodka ustvarijo v EU, če imajo v EU vsaj eno odvisno podjetje ali podružnico v EU, ki presega določen prag.

V 4 KORAKIH DO IMPLEMENTACIJE CSRD
Podjetjem svetujemo, da ne odlašajo in da vse potrebne korake skladno z direktivo CSRD izvedejo pred obdobjem, za katerega bodo obvezana poročati. Pri tem vam lahko pomagamo. S štirimi jasnimi, obvladljivimi koraki, ki vas bodo pripeljali do implementacije CSRD.

Želite ponudbo - kontaktirajte nas!