Naša spletna stran uporablja piškotke, kar omogoča sledenje vaše poti po spletni strani, registracijo aktivnosti uporabnikov na tej spletni ter ocenjevanje in izboljševanje spletne strani z namenom, da je spletna stran čim bolj prijazna za uporabo. Sami lahko svoj spletni brskalnik nastavite tako, da izključite možnost dela s piškotki, ali tako, da vas opozori, kadar bodo piškotki poslani.
TRAJNOSTNA REGULATIVA: Novosti pri trajnostnem poročanju v EU

Zakaj nova pravila EU o trajnostnem poročanju? Kaj bo novega v prihodnje?

Zakonodaja EU od vseh velikih podjetij in vseh podjetij, ki kotirajo na borzi (razen mikro podjetij, ki kotirajo na borzi), zahteva, da razkrijejo informacije o tveganjih in priložnostih, ki po njihovem mnenju izhajajo iz družbenih in okoljskih vprašanj, ter o vplivu svojih dejavnosti na ljudi in okolje. To pomaga vlagateljem, organizacijam civilne družbe, potrošnikom in drugim zainteresiranim stranem, da ocenijo trajnostno uspešnost podjetij kot del evropskega zelenega dogovora (EU Green Deal).
Prihajajo pomembne novosti in spremembe, zato podjetjem, zavezancem za poročanje, priporočamo, da se nanje ustrezno pričnejo pripravljati. Nekaj pomembnih informacij podajamo v nadaljevanju.
Z letom 2024 se torej v EU uveljavljajo pomembne spremembe in novosti pri trajnostnem poročanju.

Pravna podlaga

CSRD direktiva (ali Direktiva glede poročanja podjetij o trajnostnosti ), poleg nje pa še podrejeni delegirani in izvedbeni akti, je pričela veljati 5. januarja 2023, že z letom 2024 bodo prvi zavezanci – podjetja morali uporabiti nova pravila in o njih prvič poročati leta 2025.
CSRD je pravni akt EU, ki ga Republika Slovenija še prenaša v svoj pravni sistem, saj so spremembe dopolnitve Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1M) že v javni obravnavi. A roki za uveljavitev so takorekoč pred vrati, zato čakanja na nacionalno zakonodajo ne priporočamo.
Do polne uveljavitve novih pravil pa še vedno veljajo določila direktive o nefinančnem poročanju (NFRD), ki je bila sprejeta že leta 2014, na njeni podlagi pa je približno 11.600 podjetij v EU začelo trajnostno poročati leta 2018 za preteklo poslovno leto. Vendar se poročanje in kakovost informacij, ki jih podjetja razkrivajo na podlagi omenjene direktive, nista bistveno izboljšala.

Komu so nova pravila namenjena?

Nova pravila bodo vlagateljem in drugim zainteresiranim stranem zagotovila dostop do informacij, ki jih potrebujejo za ocenjevanje vpliva podjetij na ljudi in okolje ter za ocenjevanje finančnih tveganj in priložnosti, ki izhajajo iz podnebnih sprememb in drugih trajnostnih vprašanj.
Z uskladitvijo informacij, ki jih je treba zagotoviti, se bodo srednjeročno in dolgoročno zmanjšali stroški poročanja za podjetja.

Kdo so zavezanci za trajnostno poročanje?

  • velika podjetja in skupine podjetij, ki izpolnjujejo dve od treh meril: 1) imajo povprečno število zaposlenih v finančnem letu več kot 250 in/ali 2) več kot 40 milijonov EUR čistega prihodka in/ali 3) več kot 20 milijonov EUR kapitala;
  • vsa podjetja v EU, ki kotirajo na borzi, vključno z malimi in srednjimi, razen mikropodjetij;
  • vsa podjetja s sedežem v tretjih državah, ki 1) več kot 150 milijonov EUR čistega prihodka ustvarijo v EU in 2) imajo vsaj eno hčerinsko družbo ali podružnico v EU
  • majhne in nekompleksne finančne institucije

Novi standardi poročanja

Podjetja, za katera velja CSRD, bodo morala poročati v skladu z evropskimi standardi poročanja o trajnostnosti (ESRS). Standardi so prilagojeni politikam EU, hkrati pa temeljijo na mednarodnih pobudah za standardizacijo.

Kako se lotiti priprav na poročanje skladno s CSRD?

Za zavezance – podjetja je pomembno, da se seznanijo z novimi pravili in zahtevami. Predvsem so pomembni naslednji vidiki:
Podatki: katere zahtevane podatke že zbiramo, katerih še ne? Kdo v podjetju je zadolžen za zbiranje in obdelavo?
Upravljanje s tveganji: kako v podjetju obvladujemo okoljska, družbena in upravljalska tveganja (ESG)? Kako izvajamo skrbne preglede naših dobavnih verig in celotnih vrednostih verig?
Procesi in notranja kontrola: kakšne procese za upravljanje ESG tveganj imamo že vzpostavljene? Katere aktivnosti že izvajamo ali bi jih morali? Kako izvajamo notranjo kontrolo?

Več informacij

Pomagali in svetovali vam bomo ter vas strokovno in kvalitetno vodili skozi proces ter vas tako peljali na pot odličnosti v trajnostnem delovanju in poročanju.