Naša spletna stran uporablja piškotke, kar omogoča sledenje vaše poti po spletni strani, registracijo aktivnosti uporabnikov na tej spletni ter ocenjevanje in izboljševanje spletne strani z namenom, da je spletna stran čim bolj prijazna za uporabo. Sami lahko svoj spletni brskalnik nastavite tako, da izključite možnost dela s piškotki, ali tako, da vas opozori, kadar bodo piškotki poslani.
Slovar pojmov s področja trajnostnega razvoja

Pripravili smo slovar pojmov s področja trajnostnega razvoja! To je odličen vir informacij za vse, ki si želite bolje seznaniti s ključnimi koncepti in terminologijo na tem področju.

V slovarju boste našli definicije in pojasnila številnih pojmov, povezanih s trajnostnostjo. Verjamemo, da bo ta seznam pojmov koristen tako za strokovnjake na področju trajnostnega razvoja, kot tudi za vse tiste, ki jih to področje zanima.


Slovar pojmov

TRAJNOSTNI RAZVOJ: Razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanje generacije, ne da bi pri tem ogrožal zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij. (Brundtland poročilo »Naša skupna prihodnost«, 1987)

TRAJNOSTNOST: Ravnovesje družbe, gospodarstva in okolja za dolgoročno odpornost.

TRAJNOSTNO POSLOVANJE: Prispevek podjetja k trajnostnemu razvoju družbe, ki vključuje pomembne ekonomske, okoljske in družbene učinke. (Epstein & Rejc Buhovac, 2014)

ESG: Termin, ki ga najpogosteje uporabljajo investicijske in finančne družbe za označevanje treh osrednjih dejavnikov – okoljskega, družbenega in upravljavskega – pri merjenju in ocenjevanju trajnostnega poslovanja podjetij za morebitne naložbe.

CILJI TRJANOSTNEGA RAZVOJA ZDRUŽENIH NARODOV (UN SDG): 17 globalnih ciljev, ki so jih Združeni narodi sprejeli leta 2015 kot univerzalni poziv k ukrepanju za odpravo revščine, zaščito planeta in zagotovitev, da bodo do leta 2030 vsi ljudje uživali mir in blaginjo.

EVROPSKI ZELENI DOGOVOR: Načrt, sprejet 2019, za trajnostno gospodarstvo EU. Gre za niz političnih pobud Evropske komisije s splošnim ciljem, da Evropa do leta 2050 postane podnebno nevtralna.

PARIŠKI SPORAZUM: Mednarodna pogodba o podnebnih spremembah, ki jo je leta 2015 sprejelo 196 držav. Glavni cilj je omejiti dvig povprečne globalne temperature na največ 1,5 °C glede na predindustrijsko dobo.

PODNEBNE SPREMEMBE: Globalno segrevanje, ki ga povzročajo človeške emisije toplogrednih plinov. Znanstvene raziskave kažejo, da je, v primerjavi z vzorci preteklih podnebnih sprememb Zemlje, stopnja naraščanja temperature od industrijske revolucije naprej zgodovinsko visoka. Naraščajoče temperature povzročajo ekstremne vremenske razmere, kot so suše, naraščanje temperature morja in morske gladine, umikanje ledenikov.

PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM: Sistematično načrtno zmanjševanje ranljivosti in povečevanje odpornosti proti zaznanim ali pričakovanim vplivom podnebnih sprememb.

BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB: Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov ali njihovo odvzemanje iz ozračja.

TOPLOGREDNI PLINI: Plini, ki zadržujejo toploto v ozračju, vključno z ogljikovim dioksidom, metanom, dušikovim oksidom in vodno paro.

OGLJIČNI ODTIS: Skupne emisije toplogrednih plinov (v ekvivalentu ogljikovega dioksida), ki jih v okolje neposredno ali posredno izpusti oseba, dogodek, organizacija, blagovna znamka, izdelek itd. v določenem časovnem obdobju.

SEKVESTRACIJA OGLJIKA: Zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida iz ozračja.

KROŽNO GOSPODARSTVO: Način organizacije proizvodnje in potrošnje, ki temelji na delitvi, ponovni uporabi, popravilu, prenovi in recikliranju obstoječih materialov in izdelkov, kakor dolgo je to mogoče. Alternativa linearnemu modelu gospodarstva (vzemi-proizvedi-uporabi-zavrzi).

LCA – ANALIZA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA : Metodologija analize vplivov izdelka na okolje v vseh fazah njegovega življenjskega cikla (od pridobivanja surovin, predelave, proizvodnje, distribucije, uporabe do izteka po končani življenjski dobi).

ZELENO ZAVAJANJE: Nagovarjanje kupcev, da za okolje in družbo naredimo bistveno več kot v resnici. Pretirane trajnostnostne zaveze ali lastnosti izdelkov in storitev.

ZELENO MOLČANJE: Namerni molk o trajnostnostih temah zaradi strahu, da bo podjetje videti manj kompetentno, kredibilno ali da bo imelo negativne posledice.

TRAJNOSTNO VODENJE: Obnašanje, prakse in sistemi, ki omogočajo trajno vrednost za vsakega deležnika v podjetju.


Poznate še kakšen pojem iz področja trajnostnosti

Vaša mnenja, predlogi in dopolnitve so zelo dobrodošli! Skupaj lahko gradimo bolj trajnostno prihodnost.